Säännöt

SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS R.Y.: N KYMENLAAKSON ALAOSASTON SÄÄNNÖT

1 § Alaosaston nimi on Suomen Rottweileryhdistys r.y.: n Kymenlaakson alaosasto ja sen kotipaikka on Kotka.

2 § Kymenlaakson alaosaston toiminta-alue käsittää Kymenlaakson alueen.

3 § Alaosaston tarkoituksena on ylläpitää toiminta-alueellaan rottweilerharrastusta ja ohjata jäseniään kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan oikein. Päämääräänsä alaosasto pyrkii kurssien, koulutusten, kokeiden ja näyttelyiden avulla.

4 § Alaosasto on Suomen Rottweileryhdistys r.y.: n sääntöjen 9. pykälän tarkoittama alaosasto. Suomen Rottweileryhdistyksen hallitus hyväksyy alaosaston sääntömuutokset.

5 § Alaosaston jäseniä ovat alaosaston toiminta-alueella asuvat Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset henkilöjäsenet. Toiminta-alueella asuva jäsen voi halutessaan kuulua vain pääyhdistykseen tai toiseen alaosastoon kuin tämä asuinpaikan mukaan kuuluisi.

Suomen Rottweileryhdistys r.y. tukee alaosaston toimintaa toimintamäärärahalla.

6 § Alaosaston toimintaa johtaa sen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3–10) varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan alaosaston vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksesta on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja sekä ne hallituksen jäsenet, joiden hallituskausi päättyy. Näiden sääntöjen tultua voimaan 05.11.2023, ensimmäisessä vuosikokouksessa 2024, kaikki paikat valitaan uuden järjestelmän mukaan. Kaikki nykyisessä hallituksessa ovat tällöin erovuorossa. Kokouksessa valitaan arvalla tai kokouksen päättämällä tavalla. 2-vuotiskaudelle puolet ja 1-vuotiskaudelle puolet hallituksen jäsenistä. Mikäli hallitukseen valitaan pariton määrä hallituksen jäseniä, valitaan 2-vuotiskaudelle 1 jäsen enemmän.

Alaosaston vuosikokouksessa tulee valita suurin mahdollinen hallituksen koko (10), mikäli ehdolle asettuneita on riittävästi. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin vapaita paikkoja, äänestetään valittavat henkilöt. Varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valitsee hallitus keskuudestaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin. Hallitus voi valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan ja kuittaamaan pankkiin talletettuja alaosaston varoja.

7 § Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

8 § Alaosaston vuosikokous pidetään helmikuun 7. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä 2 ääntenlaskijaa

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa

4. Asialistan hyväksyminen

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8.Toimintasuunnitelma

9. Talousarvio

10. Alaosaston toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

11.Alaosaston hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Alaosaston hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13. Keskustellaan ja päätetään niistä alaosaston toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus on kokouskutsussa esittänyt

14. Muut asiat

Alaosaston jäsenten esittämät asiat

Palkitseminen (voidaan toteuttaa toimintakertomuksen yhteydessä)

9 § Alaosaston toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Kutsu varsinaisiin alaosaston vuosikokouksiin on hallituksen toimesta julkaistava Suomen Rottweileryhdistys r.y.: n edeltävän vuoden viimeisessä numerossa. Ylimääräisiin alaosaston yleiskokouksiin on toimitettava kutsu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Ylimääräisiin kokouksiin voidaan kutsu julkaista Suomen Rottweileryhdistys r.y.n Internet-sivuilla. Kokoukseen voidaan hallituksen päätöksellä osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla. Hallitus määrittelee ja antaa tarkemmat tiedot etäosallistumisesta viimeistään kokouskutsussa.

11 § Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Alaosaston jäsenellä on käytettävissään yksi (1) ääni, valtakirjoja ei alaosaston vuosikokouksessa hyväksytä.

12 § Alaosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja toimintakertomus on viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta toimitettava toiminnantarkastajalle, jonka on annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Alaosaston kokouksessa käsitellyt toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajan lausunto, toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen pöytäkirja on toimitettava Rottweileryhdistys r.y.: n hallitukselle helmikuun 14. päivään mennessä.

13 § Jos alaosaston toiminta päättyy, siirtyvät sen hallinnassa olevat varat ja omaisuus Suomen Rottweileryhdistys r.y:n hallintaan.

14 § Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

Säännöt hyväksytty Suomen Rottweileryhdistyksen hallituksen kokouksessa 05.11.2023